Definicje

Użytym w Regulaminie pojęciom zdefiniowanym poniżej przypisuje się następujące znaczenie.

 1. Usługodawca – Prowadzący działalność gospodarczą pod firmą QWERTY DANIEL BURCHARDT ul. Zamkowa 15/1 86-300 Grudziadz, wpisaną do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), posiadający NIP: 8762445130 oraz numer identyfikacyjny REGON: 341641108, będący jednocześnie operatorem i właścicielem Serwisu.
 2. Użytkownik - osoba fizyczna, która poprzez akceptację Regulaminu uzyskała możliwość korzystania z Usług i Serwisu lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje osobowość prawną, reprezentowana przez wyznaczoną i upoważnioną osobę fizyczną oraz która korzysta z Usług świadczonych przez Usługodawcę.
 3. Agencja – Użytkownik będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje osobowość prawną, reprezentowana przez wyznaczoną i upoważnioną osobę fizyczną oraz która korzysta z Usług świadczonych przez Usługodawcę.
 4. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem www.kokohash.com, będący narzędziem umożliwiającym świadczenie Usług w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie.
 5. Social media – portale internetowe i mobilnych technologii, które umożliwiają umożliwiają tworzenie i udostępnienie treści, zainteresowań, i innych form ekspresji poprzez wirtualne społeczności lub sieci oraz komunikację między użytkownikami.
 6. Konto – indywidualny profil Użytkownika stworzony w Serwisie, zawierający indywidualne ustawienia Użytkownika, dzięki którym Użytkownik może korzystać z Serwisu.
 7. Konto dla Agencji – konto w Serwisie, którego użytkownikiem jest Agencja. Za pośrednictwem tego konta, Agencja ma prawo do korzystania z poszczególnych Usług, zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 8. Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu i na zasadach wskazanych w Regulaminie, polegające m.in. na: analizie wskazanego/wskazanych przez Użytkownika kont w social mediach, tworzeniu raportów i zestawień opartych na wynikach analizy i powiadamianie Użytkownika o wynikach, jak również tworzenie rankingu Influencerów w oparciu o wyniki analizy i udostępnianie tego rankingu.
 9. Ranking influencerów – jedna z usług świadczona przez Usługodawcę w ramach Serwisu, polegająca na klasyfikowaniu publicznych profili w Social mediach według kategorii i tworzeniu rankingu, dostępnego publicznie.
 10. Cookies – krótkie pliki tekstowe, w których serwery Serwisu Usługodawcy zapisują informacje na dysku twardym komputera, z którego korzysta Użytkownik. Informacje zapisane w pliku „Cookies” serwer Serwisu Usługodawcy może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera, lecz mogą być one odczytane również przez inne serwery lub innych użytkowników Internetu.
 11. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną oraz regulamin Serwisu.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, rodzaje i zakres świadczonych usług oraz zasady korzystania i funkcjonowania Serwisu www.kokohash.com dla Użytkowników.
 2. Serwis dostępny za pośrednictwem sieci Internet i strony internetowej https://www.kokohash.com, jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego i jest administrowany przez Usługodawcę.

Zakres usług

 1. Za pośrednictwem Serwisu i na zasadach wskazanych w Regulaminie, Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników Usługi w szczególności poprzez:
  1. Analizę wskazanego/wskazanych przez Użytkownika kont w social mediach,
  2. Tworzenie raportów i zestawień opartych na wynikach analizy,
  3. Tworzenie rankingu Influencerów i udostępnianie go publicznie.
 2. W ramach usług świadczonych drogą elektroniczną Usługodawca:
  1. Pobiera i przesyła dane dotyczące Użytkownika,
  2. Umożliwia rejestrację i korzystanie z Usług,
  3. Tworzy oraz utrzymuje Serwis wraz z dedykowanym kontem obsługiwanym przez Użytkowników.
 3. Dostęp do Konta i poszczególnych Usług oferowanych przez Usługodawcę mają tylko i wyłącznie Użytkownicy, którzy dokonali rejestracji w Serwisie w sposób wskazany w Regulaminie lub uzyskali dostęp do Konta przydzielony przez Usługodawcę po bezpośrednim kontakcie z nim przez osobę zainteresowaną.

Korzystanie z serwisu

 1. Warunkiem korzystania z Serwisu oraz z Usług świadczonych przez Usługodawce jest zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz wyrażenie przez Użytkownika zgody na warunki określone w Regulaminie.
 2. Warunkiem korzystania z poszczególnych Usług w Serwisu jest podanie przez Użytkownika podczas rejestracji swoich danych osobowych, jak również zaakceptowanie przez Użytkownika Regulaminu Serwisu.
 3. Korzystanie z poszczególnych Usług w Serwisu jest możliwe poprzez rejestrację w Serwisie i założenie Konta Użytkownika.
 4. Do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na korzystanie z zasobów Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.
 5. Korzystanie z wszystkich funkcjonalności Serwisu jest możliwe przy zachowaniu następujących minimalnych wymogów:
  1. używanie Przeglądarki internetowej Internet Explorer, Mozilla Firefox lub Google Chrome,
  2. korzystanie z JavaScript i Cookies.
 6. Używanie starych wersji oprogramowania może powodować ryzyko wystąpienia błędów technicznych oraz szkodliwych działań osób trzecich.
 7. Wyłączenie obsługi Cookies nie blokuje możliwości korzystania z Usług, ale może w szczególnych przypadkach powodować utrudnienia w połączeniu z Serwisem. W takim przypadku Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z braku aktywnej obsługi Cookies przez Użytkownika. Politykę Cookies reguluje odrębny dokument dostępny w Serwisie.
 8. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby zapewnić dostęp do Serwisu w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.
 9. Usługodawca nie odpowiada za opóźnienia w działaniu Serwisu niezależne od niego, w tym leżące po stronie operatorów telekomunikacyjnych, szkody Użytkownika spowodowane zagrożeniami istniejącymi w Internecie, takimi jak przejęcia haseł przez osoby postronne, włamania do systemu, czy zainfekowanie wirusami systemu Użytkownika.
 10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
  1. okresowego wyłączania dostępności Serwisu w celu jego rozbudowy, konserwacji bądź aktualizacji,
  2. sporadycznych, krótkich przerw w dostępie do Serwisu bez podania przyczyn,
  3. zakończenia świadczenia Usług w każdym czasie poprzez zamknięcie części lub całości Serwisu, po opublikowaniu na stronach Serwisu odpowiedniej informacji.
 11. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wykorzystywania Serwisu do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, w tym zamieszczania w Serwisie reklam.

Rejestracja Konta w Serwisie

 1. Usługodawca informuje, że dostęp do poszczególnych Usług możliwy jest po zarejestrowaniu Konta w Serwisie.
 2. Aby zarejestrować Konto w Serwisie Użytkownik musi spełnić warunki wskazane w niniejszym Regulaminie tj. wypełnić formularz rejestracyjny.
 3. Wypełnienie formularza rejestracyjnego wymaga podania przez Użytkownika następujących danych:
  1. adresu e-mail Użytkownika,
  2. hasła dostępu do Konta.
  Usługodawca zastrzega sobie możliwości rozszerzenia formularza rejestracyjnego o dodatkowe pola.
 4. Użytkownik dokonując Rejestracji zobowiązany jest do podania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, niewprowadzających w błąd oraz nienaruszających praw osób trzecich.
 5. Uzyskanie przez Użytkownika dostępu do Konta oraz korzystanie z Usług jest możliwe po zalogowaniu się Użytkownika do Serwisu z użyciem prawidłowego adresu e-mail oraz hasła.

Odpłatność świadczonych Usług

 1. Korzystanie z poszczególnych Usług świadczonych w ramach Serwisu jest odpłatne.
 2. Użytkownik w drodze wiadomości mailowej ustala zakres Usług świadczonych na jego rzecz przez Usługodawcę, jak również wynagrodzenie należne Usługodawcy z tego tytułu i sposób zapłaty oraz termin świadczenia Usług przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika.

Powierzenie przetwarzania danych osobowych przez Użytkownika będącego Agencją (Konto dla agencji)

 1. Użytkownik korzystający z Konta dla Agencji, w celu umożliwienia Usługodawcy świadczenia Usług, powierza Usługodawcy dokonywanie, w imieniu Agencji, przetwarzania danych osobowych osób trzecich w zakresie i na zasadach określonych poniżej. Usługodawca jest na tej podstawie uprawniony do przetwarzania danych osobowych w imieniu Użytkownika wyłącznie w powyższym celu i w sposób określony poniżej.
 2. Polecenie przetwarzania danych osobowych obejmuje dane osobowe w następującym zakresie: imię, nazwisko, nick lub nazwa profilu w social mediach, numer telefonu, adres e-mail lub inne dane przekazane Usługodawcy przez Użytkownika korzystającego z Konta dla Agencji.
 3. Użytkownik będący Agencją, jako podmiot powierzający dane, oświadcza, że posiada prawo do przetwarzania przekazanych Usługodawcy danych osobowych. Użytkownik oświadcza, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw osób trzecich oraz wyrządzenia jakiejkolwiek szkody osobom trzecim na skutek oraz w związku z działaniami prowadzonymi przez Usługodawcę na zlecenie Agencji, przy wykorzystaniu danych zebranych przez Usługodawcę w związku ze świadczonymi Usługami.
 4. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści uzyskane w trakcie świadczenia Usługi na rzecz Agencji oraz szkody wyrządzone przez nie, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z powierzeniem danych osobowych Usługodawcy przez Agencję.
 5. Powierzenie przetwarzania danych osobowych obejmuje następujące czynności: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 6. Usługodawca oświadcza, że zapewnia wystarczające gwarancje – w szczególności poprzez wiedzę fachową, doświadczenie, wiarygodność i zasoby – wdrożenia środków technicznych i organizacyjnych – by przetwarzanie powierzonych danych osobowych spełniało obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych, a zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych.
 7. Usługodawca zobowiązany jest:
  1. przed rozpoczęciem przetwarzania powierzonych mu danych osobowych do podjęcia i następnie stosowania przez cały czas trwania przetwarzania, środków organizacyjnych i technicznych zapewniających odpowiedni stopień bezpieczeństwa danych osobowych;
  2. prowadzenia wymaganej obowiązującymi przepisami dokumentacji ochrony danych osobowych;
  3. współpracowania, na każde żądanie, z organami nadzorczymi uprawnionymi do kontroli stosowania się Usługodawcy do przepisów o ochronie danych w zakresie i sposób określonych przez ten organ;
  4. dokumentowania wszelkich naruszeń ochrony danych osobowych, w tym okoliczności naruszenia ochrony danych osobowych, jego skutków oraz podjętych działań zaradczych;
 8. Usługodawca zobowiązuje się zapewnić, by dostęp do danych osobowych miały wyłącznie osoby upoważnione przez Usługodawcę.
 9. Usługodawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Agencji, na adres mailowy wskazany w Koncie dla Agencji o:
  1. postępowaniu lub orzeczeniu dotyczącym danych osobowych, w tym zwłaszcza ich prawidłowego zabezpieczenia,
  2. stwierdzonym przez Usługodawcę naruszeniu ochrony danych osobowych lub zagrożeniu takiego naruszenia,
  3. zapowiedzi albo rozpoczęciu przez organ nadzorczy kontroli lub postępowania wyjaśniającego dotyczącego danych osobowych.
 10. Agencja wyraża zgodę na dalsze powierzanie danych osobowych przez Usługodawcę w celu świadczenia Usług.
 11. W przypadku, gdy dalszy podmiot przetwarzający nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych osobowych, pełna odpowiedzialność z tego tytułu wobec Agencji spoczywa na Usługodawcy.
 12. Agencja uprawniona jest do przeprowadzania, na własny koszt, audytu Usługodawcy w zakresie zgodności wykonywania przez niego czynności przetwarzania danych osobowych z niniejszymi postanowieniami o powierzeniu przetwarzania danych osobowych oraz obowiązującymi przepisami o ochronie danych, w szczególności w celu sprawdzenia wykonywania przez Usługodawcę ciążących na nim obowiązków.
 13. O zamiarze przeprowadzenia audytu Agencja zobowiązana jest zawiadomić Usługodawcę z zachowaniem terminu co najmniej 14 dni przed planowanym audytem. Agencja uprawniona jest do przekazania Usługodawcy pisemnych zaleceń pokontrolnych wraz z terminem ich realizacji, który musi być odpowiedni i nie krótszy niż 30 dni od dnia ich przekazania. Jest on zobowiązany do wykonania obiektywnie uzasadnionych zaleceń pokontrolnych. Zalecenia nie mogą iść dalej niż wymogi wynikające z przepisów prawa. Korzystanie przez Agencję z przedmiotowych uprawnień nie może prowadzić do naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa Usługodawcy.
 14. Dane osobowe są powierzone Usługodawcy na czas świadczenia Usług.

Rozwiązanie umowy lub uzasadnione zablokowanie dostępu

 1. Umowa ulega rozwiązaniu z upływem okresu świadczenia Usług przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, ustalonym przez Użytkownika z Usługodawcą w drodze korespondencji mailowej lub poprzez inną, uzgodnioną przez strony formą kontaktu, prowadzoną przed przystąpieniem do świadczenia Usług.
 2. Rozwiązanie umowy lub upływ terminu świadczenia Usług nie jest jednoznaczne z usunięciem Konta Użytkownika – Użytkownik ma dostęp do Konta również po zakończeniu świadczenia Usług.
 3. Dane, analizy, zestawienia i raporty otrzymane od Usługodawcy przez Użytkownika w ramach świadczonych Usług, będą dostępne na Koncie Użytkownika przez czas nieokreślony, również po rozwiązaniu umowy lub upływie terminu świadczenia Usług, na koncie Użytkownika. Użytkownik sam usuwa uzyskane od Usługodawcy raporty, w wybranym przez siebie terminie.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu Użytkownika do Usług w trakcie opłaconego okresu, jeżeli zostanie wykazane, że Użytkownik korzystał z Konta oraz Usług naruszając przepisy Regulaminu lub przepisy obowiązującego prawa.
 5. Usługodawca może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu, może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu lub Usług oferowanych przez Usługodawcę, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, a w szczególności gdy Użytkownik:
  1. w trakcie procesu rejestracji konta w Serwisie podał dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
  2. za pośrednictwem Serwisu dopuścił się lub doprowadził do naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników Serwisu;
  3. dopuszcza się działań zabronionych prawem lub Regulaminem, albo naruszających zasady współżycia społecznego lub godzących w usprawiedliwiony interes Usługodawcy a w szczególności jego dobre imię.
 6. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Serwisu, nie może dokonać powtórnej Rejestracji bez uprzedniej zgody Usługodawcy, wyrażonej w drodze mailowej.
 7. Użytkownik może w każdym czasie żądać usunięcia Konta w Serwisie. Wówczas informacje umieszczone w Serwisie, będące powiązane z Kontem Użytkownika również zostaną usunięte. Usuwając Konto Użytkownik zrzeka się dalszego korzystania z wszelkich Usług opłaconych w Serwisie.

Reklamacje

 1. Użytkownik ma prawo składać reklamacje wiązane ze świadczeniem Usług przez Usługodawcę:
  1. drogą pisemną - przesyłką pocztową na adres pocztowy Usługodawcy;
  2. w formie elektronicznej poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres elektroniczny Usługodawcy tj. [email protected]
 2. Wszystkie reklamacje zostaną rozpatrzone bezzwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Usługodawcę reklamacji. Odpowiedź zostanie udzielona na adres mailowy widniejący na Koncie Użytkownika, lub na adres mailowy, z którego reklamacja została wysłana. Na wniosek Użytkownika odpowiedź może być dostarczona drogą tradycyjną – za pośrednictwem poczty.
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje nie są wystarczające, Usługodawca może zwrócić się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża odpowiednio okres rozpatrywania reklamacji.
 4. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę ma charakter ostateczny.
 5. Wszelkie inne powiadomienia, uwagi i pytania dotyczące funkcjonowania Serwisu można kierować pocztą elektroniczną na adres mailowy [email protected]

Poufność danych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Usługodawca.
 2. Dane Użytkowników oraz inne dane powierzone Usługodawcy przez Użytkowników są przetwarzane zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa w celu prawidłowego świadczenia Usług, w tym również w celu prowadzenia Konta w Serwisie.
 3. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę zawarte są w Polityce Prywatności opublikowanej na stronie www.kokohash.com.

Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca informuje, a Użytkownik wyraża zgodę, na to, by wszelkie powiadomienia, informacje lub inne wiadomości od Usługodawcy, które są związane ze świadczeniem Usług były przesyłane drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Użytkownika wskazany na Koncie Użytkownika.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo przeniesienia części lub całości praw i obowiązków wynikających z Regulaminu na osobę trzecią lub zawarcia odnośnie nich umów podwykonawstwa, na co Użytkownik wyraża zgodę poprzez potwierdzenie niniejszego Regulaminu.
 3. Niniejszy Regulamin dotyczący świadczenia usług drogą elektroniczną, podlega prawu polskiemu. Wszelkie spory związane z Usługami świadczonymi na podstawie niniejszego Regulaminu podlegają prawu Rzeczpospolitej Polskiej i będą rozstrzygane przez Sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby pozwanego.
 4. Usługodawca ma prawo do zmiany Regulaminu, w szczególności, gdy zmiana będzie wynikała ze zmiany przepisów prawa lub zmiany sposobu prowadzenia Serwisu przez Usługodawcę lub zmiany sposobu prowadzenia przez niego działalności. Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie w drodze wiadomości mailowej na adres podany podczas rejestracji Konta w Serwisie lub na adres e-mailowy bezpośrednio podany Usługodawcy jako adres e-mail do kontaktu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 14 (czternaście) dni od ich opublikowania w Serwisie.
 5. Dostęp Użytkownika do Regulaminu jest możliwy w każdym czasie, w zakładce „Regulamin” zamieszczonej na stronie głównej Serwisu.